Σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 80, παρ. 9α του Ν. 4009/11:

α) Για τους φοιτητές που εισήχθησαν κατά το Ακαδ. Έτος 2011-12 και μετά
η κανονική διάρκεια φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, προσαυξημένο κατά 4 εξάμηνα. (ν+2) δηλαδή (8 εξάμηνα + 4 εξάμηνα).

β) Για τους παλαιότερους φοιτητές ισχύουν τα παρακάτω:
β1. Φοιτητές οι οποίοι κατά τη λήξη του ακαδ. έτους 2011-12 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (2ν+1) 4 έτη + 4 έτη + 1 έτος= 9 έτη, διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα μέχρι τη λήξη του ακαδ. έτους 2013-14. (Εισαγωγή 2003-04 χειμερινό και πριν)
β2. Φοιτητές οι οποίοι κατά τη λήξη του ακαδ. έτους 2011-12 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (ν+2) 4 έτη + 2 έτη = 6 έτη, διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα μέχρι τη λήξη του ακαδ. έτους 2014-15. (Εισαγωγή από 2003-04 εαρινό έως και 2006-07 χειμερινό)
β3. Φοιτητές οι οποίοι κατά τη λήξη του ακαδ. έτους 2011-12 δεν έχουν συμπληρώσει (ν+2) 4 έτη + 2 έτη = 6 έτη, θα διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα για ακριβώς διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση με τα κανονικά έτη σπουδών, δηλαδή 4 έτη + 4 έτη =8 έτη. (Εισαγωγή από 2006-07 εαρινό έως και 2010-11)

Τα παραπάνω δύναται να τροποποιηθούν, όταν δημιουργηθεί ο Οργανισμός του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Κεφ. Β’, αρ. 5 του Ν.4009/11.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, κατόπιν αιτήσεώς τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο χρόνος διακοπής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης και κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι φοιτητές χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα.