Βεβαιώσεις σπουδών και πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μόνο στη γραμματεία και όχι μέσω ιντερνετ.

Καταστάσεις αναλυτικής βαθμολογίας μπορούν να εκτυπωθούν από τον ενδιαφερόμενο από τη σελίδα των ηλεκτρονικών δηλώσεων http://pithia.teithe.gr/unistudent.