Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΠΥΘΙΑ http://pithia.teithe.gr/unistudent.

Ο κάθε φοιτητής έχει προσωπικό κωδικό ιντερνετ τον οποίο παραλαμβάνει από τη γραμματεία και ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. Με αυτόν τον κωδικό πραγματοποιεί τη δήλωση των μαθημάτων του κατά την περίοδο των δηλώσεων.

Η περίοδος δηλώσεων ανακοινώνεται για κάθε περίοδο από τη γραμματεία (βλέπε Ανακοινώσεις Γραμματείας σε αυτόν το ιστότοπο). Οι δηλώσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκτυπώνουν τη δήλωση των μαθημάτων τους και να την προσκομίζουν στην γραμματεία μετά την λήξη των δηλώσεων, με το βιβλιάριο σπουδών τους, για την ανανέωση του εξαμήνου.

Για τα εργαστήρια απαιτείται, εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, και δήλωση του εργαστηρίου με εγγραφή στο επιθυμητό τμήμα, μετά από ανακοίνωση των καθηγητών.

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο τμήμα κάθε εξάμηνο. Σύμφωνα με την παρ.2, αρθρο 33 του Ν.4009/11, ο φοιτητής αν δεν εγγραφεί για (2) δύο συνεχόμενα εξάμηνα στο Τμήμα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή.