Τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης καθορίζονται στο Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ.36/7.2.89/τ.Α”), το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας εξελισσόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα.

Περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ εδώ.