Οι σπουδές στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του τμήματος τις απαραίτητες ικανότητες, επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς, ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, εξελισσόμενοι σύμφωνα κάθε φορά με την ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 78/1989 (Φ.Ε.Κ.36/7.2.89/τ.Α”).

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει ένα πλήρες, σύγχρονο και υψηλού επιπέδου σύνολο από επιστημονικά αντικείμενα ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να είναι απόλυτα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας που σχετίζεται με το Μάρκετιγκ. Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ανανεώνονται τακτικά ώστε να κινούνται παράλληλα με τις εξελίξεις στο χώρο. Στις σπουδές περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός μαθημάτων που σχετίζονται με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και με επιστημονικές μεθόδους αιχμής.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 39 μαθήματα, που κατανέμονται στους 3 τομείς του τμήματος.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) είναι οκτώ εξάμηνα. Τα επτά εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εργασίας και εργασίες με τις οποίες εμπεδώνονται καλύτερα οι αναπτυσσόμενες θεωρίες. Στο όγδοο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση.