Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής στην εργασία και η εξοικείωση με τις συνθήκες που θα συναντήσει ως εργαζόμενος.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων ειδικότητας του προγράμματος σπουδών του τμήματος καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του Π.Σ., εξασφαλίζοντας κατ” αυτόν τον τρόπο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και της φύσεως της εργασίας πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Τα οκτώ (8) μαθήματα ειδικότητας είναι:

Εφαρμοσνένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Διεθνές Μάρκετινγκ, Δημιουργικό της Διαφήμισης, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Προσωπικές Πωλήσεις και Παρουσίαση Διαφημιστικής εκστρατείας.

Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη (6 μήνες) διάρκεια και πραγματοποιείται σε δύο κύκλους/περιόδους:
Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου
Από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό της πρακτικής άσκησης είναι φορείς όπως:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Δημόσιες υπηρεσίες καθώς και Ν.Π.Δ.Δ
Συνεταιρισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από την τριμελή επιτροπή. Για κάθε ασκούμενο φοιτητή ανατίθεται ένας επόπτης μέλος του ΕΠ του Τμήματος.