Κάθε φοιτητής του τελευταίου ή προτελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π προτείνουν – εισηγούνται θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές. Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει προαγωγικό βαθμό σε ένα πλήθος από τρία (3) ή και περισσότερα μαθήματα που έχει ορίσει ο εισηγητής του θέματος. Μια πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί από ομάδα φοιτητών αρκεί να είναι σαφής η κατανομή εργασίας ανά φοιτητή. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι χώροι και ο εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι. Ακόμα η πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Επίσης, πτυχιακή άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πτυχιακή εργασία μπορούν να προτείνουν και τα έκτακτα μέλη του Ε.Π. με την προϋπόθεση ότι αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στα όρια της σύμβασής τους.