Η εξέταση των μαθημάτων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β’ εξαμήνου και ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στ’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα ως εξής:

Στατιστική, Τρίτη 20/6/17
Τμήμα Α, 9.00-10.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ
Τμήμα Β, 10.30-12.00: Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω

Ανάλυση Δεοδμένων, Δευτέρα 26/6/2017
Τμήμα Α, 9.00-10.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ
Τμήμα Β, 10.30-12.00: Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω