Η εξέταση των μαθημάτων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β” εξαμήνου και ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στ” εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα ως εξής:

Στατιστική, Τρίτη 12/9/17
Τμήμα Α, 9.00-10.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ
Τμήμα Β, 10.30-12.00: Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω

Ανάλυση Δεοδμένων, Δευτέρα 18/9/2017
Τμήμα Α, 9.00-10.30: Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ
Τμήμα Β, 10.30-12.00: Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω

Η αλλαγή τμήματος επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.