1. Συγκριτική αξιολόγηση k ομάδων βάσει p κριτηρίων με την χρήση ενός πίνακα αποστάσεων

Δρ.  Δημήτριος Καραπιστόλης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Με την εργασία αυτή προτείνεται μία νέα τεχνική αξιολόγησης k ομάδων βάσει p κριτηρίων, αξιοποιώντας τις απαντήσεις N ερωτώμενων. Η νέα τεχνική προβλέπει ένα ερωτηματολόγιο με p κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιώντας μια πενταβάθμια κλίμακα Likert. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν Ν ερωτώμενοι κατανεμημένοι με διαφορετικά ποσοστά σε k ομάδες. Με βάση τις απαντήσεις των Ν ερωτώμενων, δημιουργείται ένας πίνακας συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων των διαβαθμίσεων των p κριτηρίων με τις k ομάδες. Στη συνέχεια με βάση το ενδιαφέρον του αναλυτή να μελετήσει τη δυσαρέσκεια, την αδιαφορία ή την ικανοποίηση που προκαλούν τα ερωτήματα της αξιολόγησης, δημιουργεί για κάθε περίπτωση ένα πίνακα σημαντικών αποστάσεων μεταξύ των k ομάδων ανάλογα με την σημαντικότητα κάθε κριτηρίου μέσα στην κάθε ομάδα, η οποία προκύπτει από την τιμή της z κατανομής μετά την εφαρμογή ενός μονόπλευρου ελέγχου αναλογιών, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Αναλύοντας τον πίνακα των σημαντικών αποστάσεων με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, στον οποίο προσαρτώνται ως συμπληρωματικές γραμμές οι κατατάξεις των κριτηρίων μέσα σε κάθε ομάδα και σε συνδυασμό με την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση με τη μέθοδο FACOR, δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να εντοπίσει ποιες ομάδες τείνουν να έχουν παρόμοιες συμπεριφορές και για ποια συγκεκριμένα κριτήρια. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα προκύψει και η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των k ομάδων.

 

Abstract

          k Groups Comparative Evaluation based on p Criteria using a  Distance Table

 

Dr. Dimitrios Karapistolis

Alexandrian Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece

This paper proposes a new evaluation technique of k groups based on p criteria, exploiting the answers of N questioned persons. The new technique foresees a questionnaire with p evaluation criteria using a five degree Likert scale.

N questioned persons distributed with different percentages in k groups participate at the evaluation. Relying on the answers of the N questioned persons a coincidence table is being created of the absolute frequencies of the gradation of the p criteria with the k groups. Then, based on the interest of the evaluator to study the displeasure or the satisfaction evoked by the questions of the evaluation, and for each occasion, a table is being created of basic distances between the k groups according to the significance of each criterion in each group. This, results from the value of the z distribution after a one-sided test of 5% level of significance has been utilized.

Analyzing the table of the basic distances using the Factorial Analysis of the Correspondences, to which are appended the classification of the criteria inside each group as supplementary rows, and in combination with the Increasing Hierarchical Classification using the FACOR method, the researcher is given the chance to locate which groups tend to have similar behaviours and for which particular criteria. According to the results of the analysis a comparative evaluation between the k groups will emerge.

 

 

2. Political Marketing – The new era of Democracy

 

Dr. Karapistolis Dimitrios, Professor ATEI Thessaloniki

Maria Rammou, Lab Assistant, ATEI Thessaloniki

 

Abstract

This paper aims to point out the main areas and typical ways that political marketing uses promoting techniques and examines the impact that these practices have on voters’ democratic conscience in developed countries.

The research is, primarily, based on the findings that are to be disclosed by a specially designed questioner that aims to point out the tenses that now occur in Greek political scene.

The main aim of the paper is to bridge the political theory of Democracy and the way that, eventually, democracy is being comprehended by the voters in Greece. The conjunctive factors for these two parties are the new marketing techniques that are applied to the political field.

The analysis consists by two dimensions. The first one reveals the political marketing techniques that were presented during the recent political challenge in Greece. The second dimension, primarily, challenges the new era of Democracy and tries to identify the outcomes that political marketing techniques are expected to deliver on voters’ sense of democracy. The data that are to be used, in order to reach a conclusion, will be presented in the paper, as the outcomes of the questioner analysis. Throughout the paper, Democracy is being examined as a human – voter – consumer right, rather than as a regime.

Nowadays, apart from the fact that very few politicians and political parties admit it, it is a fact that getting elected is rather a marketing procedure than a political one.

Is it widely accepted, that the elections seems to be the final market place for the political product. Under the title “product”, we include all these aspects that are able to make a politician, a political party or a political ideology attractive to the voters.

When this product is formed, then, it is clearly in need for the right marketing techniques so it can be profitable for all the involved parties that have contributed to its formation.

An important avocation of this paper is to point out the practices that political marketing has engaged in its effort to transform the voting right to a product that is available to the consumer – voter under the best, ostensible market conditions.

The examples and the conditions that are being examined in the research include techniques and practices that have been used during the former political challenge in Greece.

The ways that Democracy and political challenges are being held during the last century, by using the methods defined at the first part of the paper, have clearly modified the way that voters think about politicians, parties and governmental practices.

Even though, the elections and the electoral system have not changed dramatically during the years, it seems that the political parties’ profiles have been altered and, in some cases, even mixed. And this is a democratic right and definitely promotes democracy, when it is being held correctly. But is it? The best way to define this question is to measure, interpret, and understand voters’ perspective.

 

3. Prospect of the parties with respect to the Leaders’ profiles:

Perceptions of citizens

by

Chatzipantelis Th, Karapistolis D, Taylaridou E.

 

Abstract This paper analyzes data of a sample post-election survey realized on the basis of a data analysis method. The survey took place on January-February 2010, and focused on the beliefs and perceptions of 1,600 citizens concerning the leaders of the five largest parties in Greece, the way their personalities and characteristics influence the evolution of the policies of their respective parties.

 

 

 

4.Μια νέα προσέγγιση επεξεργασίας ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς με βάση τις αρχές της σημειομετρίας

 

Δρ.  Δημήτριος Καραπιστόλης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Με την εργασία αυτή προτείνεται μία νέα τεχνική επεξεργασίας ερωτηματολογίων χρησιμοποιώντας ως μέθοδο ένα συνδυασμό αναλύσεων που βασίζεται στις αρχές της Σημειομετρίας.

Στηριζόμενοι στην τριπλή εκδοχή κάθε λέξης: συναίσθημα, σημασία, διεύθυνση, δημιουργείται ένα γεωγραφικό λεξικό, στο οποίο οι λέξεις δεν είναι τοποθετημένες κατ’ αλφαβητική σειρά, αλλά η κάθε μία τοποθετείται σε σχέση με τις άλλες, βάσει του συναισθήματος που αναδύουν στον ερωτώμενο.

Ο ερευνητής που θέλει να πραγματοποιήσει μία έρευνα αγοράς χρησιμοποιώντας την νέα τεχνική, δεν αποσκοπεί να αποκομίσει γνώμες από ερωτήματα που παρουσιάζονται με μορφή προτάσεων, οι οποίες λίγο έως πολύ κατευθύνουν τον ερωτώμενο σε συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά να αποδώσει τιμές σε λέξεις ανάλογα με το ευχάριστο ή το δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλεί η επίκλησή τους, ώστε να αναδυθεί η βασική δομή του ψυχογραφήματος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο αναφέρεται η έρευνα.

Η επεξεργασία των ανωτέρω λέξεων με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων σε συνδυασμό με κοινωνικοεπαγγελματικές μεταβλητές, θεωρούμενες ως συμπληρωματικές μεταβλητές, ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να μελετήσει τον συναισθηματικό κόσμο του κοινωνικού συνόλου που τον ενδιαφέρει, ώστε να σχεδιάσει την στρατηγική που θα ακολουθήσει για την προώθηση του προϊόντος στην Αγορά.

 

A New Approach for Processing Market Research Questionnaires based on the Principles of Semiometry

 

Dr. Dimitrios Karapistolis

Alexandrian Technological Educational Institute of Thessaloniki

 

Abstract

In this work we propose a new technique for processing market research questionnaires using as a method a combined analysis which is based on the principles of Semiometry and on the Principal Component Analysis. Based upon the triple version of each word; feeling, importance, and direction, a geographic dictionary is created, in which the words are not placed at an alphabetical order, but each of them is positioned in relation to the others according to the emerged feeling of the asked person. The words that are impressed at each factorial plane are divided into two categories. The first one consists of words that the researcher believes that are necessary in order to determine the ethical merit of the asked persons with regard to the conducted research. The second category is composed of two open questions where the asked has to impulsively pose words relative to the research and which seem to be pleasant or undesirable, however, different from those that are included in the first category. With the analysis of the aforementioned words using the Principal Component Analysis, in combination with the social-professional variables, which are taken as supplementary variables, the researcher has the ability to study the emotional world of the social set that is of his interest, so as to design a strategy that he will follow for the promotion of the product in the market.

 

5.Evaluating the Performance of Mutual Funds via a Software Application.

 

Dimitrios Karapistolis1, Constantine Chatziasteriou

 

25TH Meeting of the EURO Working Group on Financial Modeling

Βιέννη 18-20 Νοεμβρίου 1999.

 

1Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration

Marketing Department

Sindos, Thessaloniki GR 54101, GREECE

 

Abstract. With this work, we present a software application – Mutual Funds Manager (M.F.M.), which can be used for evaluating the management of the M/F Administrators. M.F.M is based on the theory of The Return Allocation proposed by Dr. Dimitrios Karapistolis. The software application, Mutual Funds Manager (M.F.M.), has been developed by Constantine Chatziasteriou.

 

 

6.Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με την μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών

 

Δρ. Δημήτριος Καραπιστόλης

Καθηγητής

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση των υπολογιστικών συστημάτων κατά τα τελευταία χρόνια συνετέλεσε στην διάδοση των μεθόδων της πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών, όπως παράγονται από το λογισμικό MAD (Méthodes d” Analyse des Données)  βοηθούν τον αναλυτή να περιγράψει και να ερμηνεύσει, με σαφή και παραστατικό τρόπο, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που υφίστανται μεταξύ μεγάλου πλήθους ποιοτικών και ποσοτικών τυχαίων μεταβλητών.

Μια τέτοια μέθοδος, η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des Correspondances -AFC-) εφαρμόστηκε στις απαντήσεις ερωτήσεων ποιοτικού χαρακτήρα, που δόθηκαν από καταναλωτές, ώστε να ευρεθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφαίνονται  να επηρεάζουν την αγορά ενός προϊόντος,

Με βάση την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και δίδοντας έμφαση στις σημαντικότερες προτιμήσεις των καταναλωτών, δημιουργείται το κατάλληλο διαφημιστικό μήνυμα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση Δεδομένων, Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, διαφήμιση.

 

Creation of advertising message  with  the method of Correspondence  Analysis

 

Dr. Dimitrios Karapjstolis, Professor

Department of Marketing and Publicity of A.T.E.I.Thessaoniki

 

ABSTRACT

The rapid development and spread of calculating systems at the last years contributed in the distribution of methods of multifactorial statistical analysis. The results of this methods, as they are produced by the software MAD (Methodes d” Analyse des Donnees) they help the analyst to describe and to interpret, with explicit and receipt way, the relations and the interactions that exist between big crowd qualitative and quantitative accidental variables.

A such method, the Correspondence  Analysis was applied in the answers of questions of qualitative character, that were given by consumers, so that occur that characteristics that emerge to influence the purchase of product,

With base the interpretation of results of analysis and giving accent in the more important preferences of consumers, is created the suitable advertising message.

 

Words Κeys: Data Analysis, Correspondence  Analysis, publicity.

 

 

7.Προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων τους

 

Δρ. Δημήτριος Καραπιστόλης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 

Περίληψη

Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις των ψηφοφόρων κάθε κόμματος χωριστά και ιδιαίτερα των τριών μεγάλων κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2001-Ιανουαρίου 2002, σχετικά με τα προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα κόμματά τους, καθώς και η επίδραση που θα είχαν στο εκλογικό σώμα, εφόσον τα προέβαλαν κατάλληλα στην προεκλογική τους εκστρατεία. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, η επεξεργασία των οποίων έγινε με το λογισμικό MAD.

 

Abstract

With this project there has been an effort to examine the voters’ opinions, of every political party separately and especially of the three major parties of the Greek parliament at the period of December 2001 to January 2002, accordingly to the problems with which the political parties are not sufficiently occupied, as well as the impact they would have on the constituency if appropriately brought forth at their pre-electoral campaign.For the objective ascertainment of the stated voters’ opinions of every political party there were used “open” type questions. In this form of question there are not given any predefined answers. Thus the person being questioned responds by answering the question the way it apprehends it. As a consequence the researcher gathers objective answers, some of which would never be even considered.

Of course with this procedure we have a variety of answers, which have to be categorized by the researcher. This way they conclude to a question with multiple answers, as the number of the asked persons shaped them and not defined by the researcher’s subjectivity. This whole procedure is of a high quality and obliges maximum caution so that the induction of every lexical type or phrase in a category is as objective as it can be, avoiding lexical types or phrases with similar meaning being placed in different categories.

There were 1610 questionnaires concentrated from the Internet and from personal interviews that included voters of both sexes and of all the country, aged 18 and above.

After the assortment of the questionnaires in a database, there was the categorization of the answers. Suggestively the category “Socially” included the following lexical types or phrases: social distinction, drugs, social welfare, alcoholism, aids, homeless people, earthquake stricken people, racism, and people with capability problems.

This research has been made with MAD, creator of which is the writer of this essay. The data were statistically processed with two methods: Main Component Analysis and Factorial Analysis of Correspondences.

From the data analysis it is ascertained that the political world expressed through the parties has not given the required attention to problems that need serious confrontation. Furthermore the politics run after by the two major political parties PA.SO.K and NEW DEMOCRACY is not evident in the conscience of the Greek citizens, as shown by the high interrelation of both parties’ voters whose problems are not taken into consideration. This fact is due to the inability of the citizens to detect a distinct line between the political thesis and political acts of these two parties.

Finally, the use of the Data Analysis method submerged the hidden occasions caused by the problems that must be given greater attention on the upcoming electoral campaign of the three major political parties, Pasok, New democracy and KKE, so as to achieve a specific strategic, and so as more attention is paid to these problems that emerged from the analysis of the voters’ opinions, as made clear through their complex answers.

 

8.ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  –MAD

Δρ. Δημήτριος Καραπιστόλης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Κομοτηνή 27-29 Σεπτεμβρίου 2007

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το λογισμικό Méthodes d’ Analyse des Données (M.A.D),το οποίο  είναι γραμμένο σε γλώσσα Visual Basic 6.0 και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 98,2000 και NT.To MAD αποτελείται από δυο αλληλένδετα μέρη. Το πρώτο παρέχει στον αναλυτή την δυνατότητα να επεξεργαστεί μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής (κωδικοποίηση-ομαδοποίηση – ανάλυση χρονολογικών σειρών – απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση κτλ.). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους πολυπαραγοντικής μη παραμετρικής ανάλυσης: Την ανάλυση αντιστοιχιών με δυνατότητα ταξινόμησης των «αντικειμένων» με τη μέθοδο FACOR,την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, την ανάλυση των τάξεων, την ταξινόμηση με τη μέθοδο VACOR και την διακριτική ανάλυση.

 

ABSTRACT

With this project, we present the M.A.D software (Méthodes d’ Analyse des Données), which is developed in Visual Basic 6.0 and functions in Windows 98,2000 and NT. M.A.D software is divided into interlinked parts. Is a complex tool useful for every kind of studier that uses classic and multifactorial statistical methods.

 

9. CODAGE ET ANALYSE D’UNE EPREUVE LOGIQUE

Par D. KARAPISTOLIS

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Les Cahiers de l” Analyse des Donnees  (Vol. XI-1986 N0 4 pp.482-484)

 

 

10.Επεξεργασία τριδιάστατων πινάκων IxJxT. Η περίπτωση των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος με τα κράτη οκτώ γεωγραφικών περιοχών του πλανήτη την περίοδο 2002-2004

Δρ.  Δημήτριος Καραπιστόλης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 

Περίληψη

Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται η τεχνική επεξεργασίας πινάκων που διασταυρώνουν τιμές τριών μεταβλητών, οι οποίοι αναλύονται με τη Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Π.Α.Α). Η τεχνική αυτή προτάθηκε από τον Γάλλο καθηγητή J.P.Benzecri, επειδή η γενίκευση της Π.Α.Α η οποία θα αντικαθιστούσε την «δυϊκή»  ανάλυση με την «τριαδική» παρουσιαζόταν ανέφικτη, κατά συνέπεια δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο συμμετρικός ρόλος των τριών νεφών N(I),N(J),N(T) και η ταυτόχρονη προβολή  τους στο ίδιο παραγοντικό επίπεδο. Η προτεινόμενη τεχνική εκμεταλλεύεται την δυνατότητα της Π.Α.Α να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία χωρίς να δημιουργούν αλλοίωση στη δομή των δεδομένων, εμφανίζονται στα παραγοντικά επίπεδα, αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί οι συντεταγμένες τους  στους παραγοντικούς άξονες. Η επεξεργασία των δεδομένων του παραδείγματος έγινε με το λογισμικό MAD.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. (Τεύχος 8, σελ. 23-33)